Stanovy

STANOVY bytového družstva

ČásI.

Základní ustanovení

Čl. 1

Firma: Bytové družstvo Praha 8, Kostřínská 577/578

Sídlo: Kostřínská 577, 181 00 Praha 8

Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu Dr, vložce číslo 4179 a má přidělené identifikační číslo 25682083. Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy.

Čl. 2

1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťováni bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, (dále jen zákon“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

2) Členové družstva neručí za závazky družstva.

3) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

4) Družstvo je obchodní korporací.

Čl. 3

Předmětem činnosti družstva je:

a) provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených a pozemků ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav modernizace či rekonstrukce a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely.

b) poskytováni popř. zabezpečovaní plněni spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva.

c) uzavírání smluv o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)1 o nájmu jiných než družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů (jiné než družstevní byty a nebytové prostory dále společně jen „nedružstevní byt“), popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru).

d) spolu s činností podle písmen a) až c) i zajišťování správy domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek, kterou družstvo provozuje pouze Jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost.

1 Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor,který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

Část II

Členství v družstvu

Čl. 4

Vznik členství

Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:

a) dnem vzniku družstva při založení družstva,

b) převodem nebo přechodem družstevního podílu,

c) dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena.

Čl. 5

1) Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt.

2) Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území české republiky trvalý pobyt.

3) Členství právnických osob Je vyloučeno.

Čl. 6

1) Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 3125 Kč a závazek k převzetí vkladové povinností k dalšímu členskému vkladu podle čl. 10.

2) Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

Čl. 7

Družstevní podíl

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnost člena plynoucí z členství v družstvu.

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.

3) Zastaveni družstevního podílu je vyloučeno.

4) Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva.

5) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinnosti s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

6) Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na fyzickou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku 5. Převodem družstevního podílu, s nimž je spojen nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzavřeni smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), dochází k převodu nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně všech práv a povinnosti s nim spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru} převodcem anebo s právem na uzavřeni smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) za podmínek určených stanovami.

Čl. 8

Společné členství manželů

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže Je družstevní podíl součásti společného jmění manželů.  Ze společného jmění jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.

2) Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů.

3) Je-li s družstevním podílem, který je součásti společného jmění manželů a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

4) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů a tedy se společným členstvím manželů v družstvu spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

5) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákona odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno zaniká také nájemní právo druhého manžela.

6) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

7) Pro bydlení manželů se použiji ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanoveni o bydlení manželů a ustanoveni občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství

Čl. 9

Členská práva a povinnosti

1) Člen družstva má právo zejména:

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodováni členské schůze,

b) být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný a splňuje-li další podmínky zákona a stanov družstva,

c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,

d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k předsedovi družstva a být o jejich vyřízení informován,

e) uzavřít s družstvem budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) splatí-li další členský vklad při splněni těchto podmínek má člen právo na uzavření této smlouvy do třiceti dnu od vzniku práva na uzavření této smlouvy,

f) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) na základě smlouvy podle písm. e), dále na základě smlouvy o převodu družstevního podílu nebo jeho části za podmínek uvedených v zákoně,

g) na  roční   vyúčtování   záloh   na   nájemné   a  záloh   na   úhrady  za   plněni spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtováni podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených  členskou  schůzí.

h) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství,

i) nahlížet do seznamu členů družstva,

j) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladu spojených s pořízením kopie zápisu.

2) Člen družstva je povinen zejména:

a) dodržovat právní předpisy, stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,

b) uhradit další členský vklad podle článku 10 odst. 3), popř. článku 10 odst. 4) ve stanovené výši a lhůtě,

c) platit nájemné za užívání bytu (nebytového prostoru) včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 22, a úhradu za plnění spojená s jeho užívání a nebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich vyúčtování,

d) uhradit družstvu úrok z prodleni ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý 1 započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt (družstevní nebytový prostor) a úhrad za služby spojené s jeho užíváním nebo z titulu příspěvku vlastníka bytu (nebytového prostoru) na správu domu a pozemku a úhrad za služby spojené s jeho užíváním,

e) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva ve výši určené členskou schůzí,

f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád provozní řád nebytových prostorů, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor), Jakož i společné prostory a zařízeni domu a řádně užívat plněni spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru),

g) převzít byt (nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru), v nájemní smlouvě lze sjednat předání bytu (nebytového prostoru) ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud si  člen  –  nájemce s družstvem současně vymezí práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy,

h) při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data

narozeni, změny těchto údajů, uzavřeni manželství nebo přechod nájmu oznámit družstvu bez zbytečného odkladu a neučiní-li to ani do dvou měsíců ode dne, kdy zrněna nastala, má se zato, že hrubě porušil svoji povinnost,

i) jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru) spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to  bude nezbytně  nutné, neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo. Dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro doručování,

j) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení zjišťovaly technický stav bytu (nebytového prostoru) a stav měřidel, prováděly opravy, údržbu a instalaci technických zařízeni a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu (nebytového prostoru), popř. ostatních bytů a nebytových prostorů či domu jako celku,

k) podílet se na základě rozhodnuti členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,  která  byla  projednána  členskou  schůzí,  a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla,

l) hradit veškeré opravy v bytě (nebytovém prostoru) podle článku 21 odst. 2),

m) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva.

Čl. 10

Členský vklad

1) Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem podle odst. 2), dalším členským vkladem podle odst. 3) a dalším členským vkladem podle odst. 4).

2) Základní členský vklad je pro všechny čteny družstva stejný a činí 3125 Kč. Členství  v   družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nesmí členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

3) Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu, nebo na financování technického zhodnocení domu (dále jen „pořizovací další členský vklad“).  Člen se tímto vkladem může podílet také na pořízení nedružstevního bytu a k němu příslušejícího pozemku.

4) Uzavřeni smlouvy  o  nájmu  uvolněného družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu  podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví členská schůze (dále jen „dodatečný další členský vklad“). Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího družstevní ho bytu  (družstevního  nebytového  prostoru), pokud  by  se  týkalo  společných  prostoru v domě,  pořízeni   družstevní ho   bytu   (družstevního nebytového prostoru) formou nástavby, přístavby či vestavby v domě, nebo při přijeti nájemce nedružstevního bytu za člena družstva. Použitím na pořízení družstevního bytového domu a k němu příslušejícího   pozemku   nebo   na  financování technického zhodnocení  domu  se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle odst. 3).

5) Další členský vklad podle odst. 3) a 4) může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, a to na náklad vkladatele. Nepeněžitý vklad schvaluje před jeho vložením členská schůze.

6) Při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a příslušejícího pozemku do vlastnictví člena se další členský vklad započte nabyvateli na úhradu kupní ceny.

7) Další členský vklad, kterým se člen podílel na pořízení nedružstevního bytu a k němu příslušejícího pozemku se členovi vrátí, je-li tento byt přidělen do nájmu členovi družstva, který uhradil pořizovací další členský vklad.

8) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo údaje o tom , jaká věc nebo provedení jaké  práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob a výši oceněni nepeněžitého vkladu lhůtu pro splněni vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádáni dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství Smlouvu o dalším členském vkladu, ani Její změnu nebo zrušeni již neschvaluje členská schůze ani jiný orgán družstva.

9) V seznamu členů se každý další členský vklad uvádí spolu s údajem, ke kterému bytu (nebytovému prostoru) vč. příslušejícího pozemku se vztahuje.

Čl. 11

Seznam členů

1) Družstvo vede seznam svých členů. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové, je-lí členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu.  Do seznamu členů se zapisuje:

a) jméno a bydliště případně také jiná členem určená adresa pro doručování,

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,

c) výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splněni vkladové povinnosti k členskému vkladu.

2) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Družstvo  doručuje  všechny  písemnosti  členovi  na  adresu  uvedenou v seznamu členu  pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu.

3) Do seznamu členu má právo nahlížet a žádat bezplatné vydáni potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než 1x za rok, Je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

4) Družstvo je povinno umožnit nahlédnout do  příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká podpis člena musí být úředně ověřen.

5) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu družstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.

Čl. 12

Zánik členství

1) Členství v družstvu zaniká:

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva,

b) vystoupením člena,

c) vyloučením člena,

d) převodem družstevního podílu,

e) přechodem družstevního podílu,

f) smrtí člena družstva,

g) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,

h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu

rozhodnuti nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné pravomocným nařízením výkonu rozhodnuti k postiženi členských práv a povinností nebo  právní  moci  exekučního  příkazu  k  postižení  členských  práv  a  povinností  k postiženi družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnut o tomto návrhu, nebo

j) zánikem družstva bez právního nástupce.

2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno.  Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu.

3) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:

a) zrušen konkurz na majetek člena, to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

b) pravomocně zastaven výkon rozhodnuti nebo exekuce postižením družstevního podílu.

Čl. 13

Dohoda

1) Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení  členství vydá družstvo členovi.

2) Dohodou zaniká členství člena v družstvu í tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku nebo pokud základní i další členský vklad zanikly bezplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, neboť byly zdrojem jeho financováni.

Čl. 13

Vystoupení

1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců. Běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.

2) Oznámení o vystoupení muže člen odvolat Jen písemně a se souhlasem družstva.

Čl. 15

Úmrtí člena

Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká.

Čl. 16

Vyloučení

1) Představenstvo muže rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo z nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru),

b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov,

c) z jiných důležitých důvodu uvedených ve stanovách,

d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydli v domě, kde člen užívá byt (nebytový prostor), anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

e) člen družstva zavrženíhodným  způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmu družstva nebo jeho členu závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou  povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal.  po dobu alespoň jednoho  roku neoznámil  změnu své adresy evidované v seznamu členu a jeho skutečný pobyt se stal pro  družstvo neznámý, zneužil seznam členu, přestal splňovat podmínky pro členství, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.

2) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušeni členských povinnosti nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.

3) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení vyloučení.

4) Rozhodnutí o vyloučení společných členu se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.

5) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynuti lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

6) Rozhodnuti představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzeni rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

7) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnuti členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

8) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučeni musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud  neudělí  tento  souhlas  do  jednoho  měsíce  ode  dne, kdy  mu  bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.  Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech  v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučeni člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučeni zrušeno,  nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že  námitky  člena proti rozhodnuti o vyloučeni jsou důvodné,  členství člena v družstvu nezaniklo.

Čl 17

Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku.

Čl. 18

Zánik společného členství manželů

Společné členství manželů v družstvu zaniká:

a) smrtí jednoho z (bývalých) manželů,

b) písemnou dohodou (rozvedených) manželů,

c) rozhodnutím soudu.

Čl. 19

Vypořádací podíl

1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl Je roven výši splněného členského vkladu ke dni zámku členství, a to:

a) u nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu;

b) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor do vlastnictví) se rovná:

ba) základnímu členskému vkladu jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financováni družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) bezúplatně převedeného podle jiného právního předpisu, a dodatečnému dalšímu členskému vkladu;

bb) nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad I pořizovací další členský vklad bezúplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) podle jiného právního předpisu zanikly, neboť byly zdrojem jeho financováni, a člen neměl v družstvu dodatečný další členský vklad;

bc) základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliže nebyly nabyvateli započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku;

bd) základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku;

be) nule pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu {družstevního nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku.

2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok  ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak.  Pokud to hospodářská  situace  dovoluje, může družstvo  uspokojit  tento  nárok  nebo jeho část i dříve.

3) Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučeni nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.

4) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tři měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později.

5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

Část Ill

Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)

Čl. 20

1) Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému čtenu (nájemci) do užívání družstevní byt (družstevní nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta , má se zato, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:

a) na základě uzavřené budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru);

b) převodem družstevního podílu podle článku 7;

c) přechodem družstevního podílu.

3) Nájemní smlouva musí obsahovat označeni bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Čl. 21

1) Družstvo je povinno zajistit členu – nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

2) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním včetně zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí člen – nájemce (společní členové – nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Člen – nájemce nehradí opravy a výměny topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodu společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, pokud se s družstvem nedohodne jinak.

3) Družstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla upravující způsob provedeni některých oprav nebo běžné údržby bytu.

4) Nepostará-li se člen – nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozorněni člena – nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.

5) Člen – nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jim pověřené osobě, aby k zajištěni řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku. byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena Instalace a údržba zařízeni pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody , jakož  i odpočet  naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přistup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem, a také umožnit přistup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří

družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

6) Člen – nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla.

7) Člen – nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozorněni člena – nájemce závady a poškozeni odstranit a požadovat od něho náhradu.

8) Člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. V případě porušeni této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené opravy a změny bez odkladu odstranil.

9) V případě skončeni nájmu člen – nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem konči. Byt je odevzdán obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebráni v přístupu do bytu a v jeho užívání. Člen – nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu v němž jej převzal, odstranit v bytě změny které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní člen – nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončeni nájmu člen – nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškozeni bytu nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva.

1O) Člen – nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu nahradí nájemce tyto náklady družstvu.

11) O nájmu družstevních nebytových prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o nájmu družstevní ho bytu a ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Čl. 22

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

(družstevního nebytového prostoru)

1) Člen – nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) je povinen platit nájemné v poměrné výši nákladů a výdajů za správu provoz a technické zhodnoceni družstevního domu za stanovené období včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odstavce 3) a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru).

2) Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plněni stanoví podle jiných právních předpisu a zásad schválených členskou schůzí představenstvo.

3) Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice Její výši stanoví představenstvo podle zásad schválených členskou schůzí v souladu s předpokládanými náklady na opravy a výdaji na dodatečné investice v domě (modernizace a rekonstrukce).  Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se s nájemcem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru} ani při ukončení nájmu.

4) Nájemné spolu s úhradou za poskytovaná plnění se platí zálohově, a to měsíčně nejpozději do dvacátého dne příslušného měsíce.

5) Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem – nájemcem nejpozději do konce dubna následujícího roku. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 3) se do vyúčtování nezahrnuje.

6) Vyúčtováni záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

7) Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 5) a 6) je splatný nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Přeplatek z nájemného podle odst. 5) může být převeden do dlouhodobé zálohy podle odst. 3) Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu – nájemci družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru).

8) Nezaplatí-li člen – nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) zálohu na nájemné a zálohu na poskytovaná plnění do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 1O Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

9) Neoznačená platba nájemného nebo úhrady za poskytovaná plnění se použije k úhradě nejstarší pohledávky družstva, kterou má z titulu nájmu tohoto družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru).

Část IV

Orgány družstva

Čl. 23

Orgány družstva jsou:

a) členská schůze

b) představenstvo

c) kontrolní komise

Členská schůze

Čl. 24

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise;

c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce;

d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva,

e) rozhodovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů podle článku 10 odst. 3), 4), schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rozděleni a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o způsobu vypořádání rozdílu z vyúčtování záloh na nájemné;

f) schvalovat statuty fondů, rozhodovat o použití nedělitelného fondu;

g) rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu;

h) rozhodovat o přeměně družstva;

i) rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva;

j) schvalovat zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s jejich užíváním a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 40;

k) stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva;

l) rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běžného rozsahu, ve věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně výběru dodavatele a ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu;

m) stanovovat výši uhrazovací povinnosti v případě ztráty družstva;

n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích,

o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.

3) Členská schůze si muže vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují,  to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva.

Čl. 25

1) Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, Je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjisti, že:

a) ztráta družstva dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat:

b) družstvo se  dostalo do  úpadku  nebo do  hrozícího  úpadku podle jiného právního předpisu a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

2) Členská schůze musí být svolána, pokud o to požádá kontrolní komise nebo alespoň deset procent členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

3) Svolavatel členské schůze nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

4) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinuvšechhlasů.Nevyžaduje-li zákonnebostanovyúčastčlenumajícíchvyššípočethlasů.Členská schůzeseusnášívětšinouhlasůpřítomnýchčlenů, nevyžaduje-lizákonnebostanovyvyššípočethlasů.Souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodováni podle článku 24 odst.  2) písm. a), b), h) i) j), I) m), n), o), p). Pokud členská schůze rozhoduje o schváleni poskytnuti finanční asistence, o uhrazovací povinnosti člena, o zrušení družstva s likvidaci o přeměně družstva nebo o vydáni dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členu a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

Čl. 26

1) Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů (družstevních nebytových prostorů), mají každý při hlasování na členské schůzi deset hlasů, ostatní členové mají každý jeden hlas.

2) Každý člen má pří hlasováni na členské schůzi jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o:

a) uhrazovací povinnosti;

b) zrušeni družstva s likvidací;

c) přeměně družstva;

d) vydání dluhopisů

3) Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem vice než jedné třetiny všech členu družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

4) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.

Čl. 27

1) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatností usneseni členské schůze podle ustanoveni občanského zákoníku o neplatnosti členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usneseni členské schůze je i její rozpor s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnuti zaniká do tři měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět navrhovatel o usneseni členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

2) Nebylo-li právo podle odstavce 1) uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat.

Čl. 28

1) O členské schůzi pořizuje ten, kdo ji svolal, o jejím průběhu zápis do patnácti dnů ode dne konání členské schůze. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu.

Zápis musí zejména obsahovat:

a) datum a místo konání schůze;

b) přijatá usneseni;

c) výsledky hlasováni;

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolováni.

2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

3) Schválení usnesení členské schůze družstvo zveřejni na informační desce družstva a způsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijeti, když informační deska se zpřístupňuje členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva, a to: www.kostrinska.cz

Čl. 29

Náhradní členská schůze

1) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

2) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných.

3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen, pokud jsou přítomni a projeví souhlas všichni členové družstva.

Čl. 30

Rozhodování per rollam

1) Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnuti členské schůze uskutečni per rollam.

2) V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.

3) Návrh rozhodnutí obsahuje:.

a) text navrhovaného rozhodnuti a jeho odůvodněni ;

b) lhůtu pro  doručeni vyjádření člena , která  činí  15 dnů od doručení  návrhu členovi družstva;

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;

d) další údaje, určí-li tak stanovy;

4) Nedoručí-li  člen  ve  lhůtě  podle  odst.  3)  písm.  b)  představenstvu  písemný  souhlas s návrhem usneseni, platí že s návrhem nesouhlasí.

5) Vyžaduje-li zákon aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou musí vyjádření  člena mít formu veřejné listiny, ve které se  uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádřeni týká.

Čl. 31

Představenstvo

1) Statutárním orgánem družstva je představenstvo.

2) Představenstvo  je  oprávněno  jednat  Jménem  družstva  navenek  ve  všech  věcech. Jménem představenstva jedná předseda            a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění , místopředseda  nebo  jiný  člen  představenstva  v pořadí stanoveném představenstvem.

3) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.

Čl. 32

1) Představenstvo má 3 členy a 1 náhradníka. Náhradník nastupuje na uvolněné místo člena představenstva.

2) Funkce člena  představenstva  zaniká  volbou  nového  člena  představenstva ,  ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

3) Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.

4) Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce konči uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání a nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva .

6) Členové představenstva a jeho náhradníci se voli z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou, nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.

Představenstvo  volí  ze  svých  členů  předsedu  družstva  (představenstva ),  (dále  jen ,,předseda“) a místopředsedu.

Čl. 33

1} Schůzí představenstva svolává předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva, písemnou pozvánkou zaslanou všem členům představenstva alespoň sedm dní před konáním schůze představenstva poštou, popř. elektronickou poštou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání k pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze představenstva.

2) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku.

3) Jednotlivé záležitostí předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je

předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usneseni.

Čl. 34

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva.

2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva.

3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva.  Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti,  které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.

5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávněni kontrolní komise.

6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.

Čl. 35

1) Kontrolní komise má 3 členy a 1 náhradníka. Náhradník nastupuje na uvolněné místo člena kontrolní komise .

2) Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

3) Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.

4) Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce konči uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5) V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupeni z funkce, odvolání  a nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.

6) Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příští členské schůze, pokud není zvolených náhradníků, kteří by nastoupili nauvolněné místo člena kontrolní komisepodle stanoveného pořadí.

7) Členové kontrolní komise a jejich náhradníci se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.

Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Čl. 36

1) Schůzi kontrolní komise svolává předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise, písemnou pozvánkou zaslanou všem členům kontrolní komise alespoň sedm dni před konáním schůze poštou, popř. elektronickou poštou, pokud se tak usnese kontrolní komise hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konáni schůze a pořad jednání. K pozvánce se předkládají písemné podklady které mají být předmětem jednání schůze kontrolní komise. Se souhlasem všech členů kontrolní komise lze projednat písemné podklady předložené až při zahájeni schůze.

2) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.

3) Podklady pro Jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.  Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

Část V

Hospodaření družstva

Čl. 37

Základní kapitál

1) Základní kapitál tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů.

2) Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu podle zákona.

3) Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů.

Čl. 38

Nedělitelný fond (fond ze zisku)

1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku.

2) Fond se používá k úhradě ztráty družstva a k převodu do fondu družstevní výstavby při financování  technického zhodnocení  domu   nebo  pořízení  pozemku   příslušejícího k domu.

Čl. 39

Fond pořizovacích dalších členských vkladů

1) Fond, který je součástí základního kapitálu, se tvoří pořizovacími dalšími členskými vklady podle článku 10 odst. 3), převodem zdrojů z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jsou- li tyto zdroje použity na financování technického zhodnocení domu nebo k pořízení pozemku příslušejícího k domu anebo převodem zdrojů z fondu dodatečných dalších členských vkladů podle čl. 41 odst. 2.

2) Fond se používá na financování výdajů spojených s pořízením družstevního domu a pozemku příslušejícího k domu,  nebo na financování  technického  zhodnoceni  domu. Fond se použije k úhradě ztráty družstva vzniklé převodem družstevního     bytu (družstevního nebytového prostoru) a souvisejícího pozemku do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu. Fond se dále snižuje při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a souvi1sejícího pozemku do vlastnictví člena podle zvláštního předpisu, je-li pořizovací další členský vklad započítán nabyvateli na úhradu kupní ceny a při bezúplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) podle jiného právního předpisu.

3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů a podle bytu (nebytových prostorů) vč. příslušejícího pozemku, ke kterým se vztahuje.

Čl. 40

Fond družstevní výstavby (kapitálový fond)

1) Fond družstevní výstavby se tvoří z příspěvků právnických nebo fyzických osob poskytnutých na pořízení družstevního domu, které nejsou členskými vklady, a převodem zdrojů z nedělitelného fondu podle článku 38 odst. 2) nebo z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle článku 42 odst. 2)

2) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením družstevního domu a pozemku příslušejícího k domu nebo na financování technického zhodnocení domu. Fond se snižuje při převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu.

Čl. 41

Fond dodatečných dalších členských vkladů

1) Fond, který je součástí základního kapitálu, se tvoří dodatečnými dalšími členskými vklady podle čl. 1O odst. 4).

2) Fond se používá na financování výdajů spojených s pořízením pozemku příslušejícího k domu nebo technického zhodnocení domu při současném převodu zdrojů do fondu pořizovacích dalších členských vkladů a dále k úhradě ztráty družstva. Fond se snižuje, při použití jeho zdrojů na úhradu ztráty a při převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu, je-l i dodatečný další členský vklad nabyvateli započítán na úhradu kupní ceny.

3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů.

Čl. 42

Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

1) Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného.

2) Záloha se používá na financování oprav, údržby, příp. dalších provozních nákladů a dále na financování výdajů spojených s pořízením pozemku příslušejícího k domu nebo financování technického zhodnocení domu při současném převodu zdrojů do fondu pořizovacích dalších členských vkladů nebo do fondu družstevní výstavby, není-li se členem uzavřena smlouva o dalším členském vkladu.

3) Způsob tvorby a použití zálohy podrobně upravují směrnice družstva.

4) Zálohu nebo její část lze v odůvodněných případech nájemci vrátit, rozhodne-li tak členská schůze.

Čl. 43

Vypořádání výsledku hospodaření

1) Zisk se převede do nedělitelného fondu. Zisk nelze rozdělit mezi členy.

2) Ztráta se uhradí z nerozděleného zisku z minulých let, z fondu dodatečných dalších členských vkladů, nebo z nedělitelného fondu.

3) Ztrátu lze uhradit rozvržením na členy, a to ve stejné výši na každého člena. Uhrazovací povinnost podle čl. 9 odst. 2) písm. k) lze členům uložit teprve po vyčerpání  zdrojů uvedených v odst. 2).

Část VI

Zrušeni a likvidace

Čl. 44

Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci, nebo z dalších důvodů stanovených zákonem.

Čl. 45

1) O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze.

2) Toto rozhodnutí členské schůze musí být osvědčeno veřejnou listinou.

3) Po zrušení družstva se vyžaduje likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

4) Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.

5) Zrušuje-l i se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravuje jiný právní předpis.

Čl. 46

1) Soud na návrh toho kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci, pokud

a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že závažným způsobem narušuje veřejný pořádek ;

b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem;

c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se;

d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;

e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;

f) porušuje závažným způsobem ustanovení obecně závazného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem;

g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným právním předpisem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.

2) V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora .

Čl. 47

1) Dnem, kdy je zrušeno, vstupuje družstvo do likvidace.

2) Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů.

Čl. 48

1) Dokud nejsou uspokojena práva věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet, ani ho jinak použít.

2) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat předloží likvidátor ke schválení členské schůzi.

3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

4) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny ještě nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

Část VII

Společná ustanovení

Čl. 49

1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno .

2) Lhůta k podání odůvodněných námitek činí třicet dnů od doručení oznámení o vyloučení, počíná běžet dnem následujícím po dni doručení.

3) Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po odeslání.

4) Doručení do vlastních rukou se vyžaduje v případech stanovených zákonem, těmito

stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.

ČJ. 50

Závěrečné ustanoveni

Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne ……………………………………………..  jako změny dosavadních stanov a nabývají účinnosti dne 1. 7. 2014. Účinnost těchto stanov je vázána na účinnost zákona č. 89/20102 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o

obchodních korporacích. V případě, že bude účinnost těchto právních předpisů odložena k datu pozdějšímu než 1. 1. 2014, nabývají tyto stanovy účinnosti tímto pozdějším dnem.