Plán první pomoci

PLÁN PRVNÍ POMOCI – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

Úvodní ustanovení

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život.

Včasné, rozsahem i kvalitou správné poskytnutí první pomoci může pak nejenom omezit následky úrazu, ale i zabránit bezprostřednímu ohrožení života.

 

PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

 

1. ZAJISTI PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

 • vypni elektrický proud
 • uhas oheň
 • odtáhni poraněného z nebezpečného místa

2. VYŠETŘI PORANĚNÉHO

 • zjisti, zda je postižený při vědomí
 • pokud je postižený v bezvědomí zkontroluj dýchání a krevní oběh

3. PŘI OŠETŘENÍ POSTUPUJ DLE ZÁVAŽNOSTI PORANĚNÍ 

 • nejdříve ošetři akutní stavy: u postiženého selhává nebo již selhala jedna nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání nebo krevní oběh)nebo postižený masivně krvácí
 • potom ošetři ostatní stavy : zlomeniny, popáleniny , otravy, cizí tělesa

4. ZAJISTI ZDRAVOTNICKOU POMOC           

5. ZAJISTI PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ           

6. ZAJISTI SPRÁVNOU POLOHU POSTIŽENÉHO

 • poloha na zádech: při resuscitaci
 • stabilizovaná poloha zajišťuje udržování průchodnosti dýchacích cest.

Do této polohy ulož postiženého v bezvědomí, který dýchá a má hmatný tep na krční tepně. Při podezření na zlomeninu páteře musí být hlava, krk, trup a dolní končetiny  v jedné linii.

7. ZAJISTI ZÁZNAM INFORMACÍ           

8. ZAJISTI TRVALÝ DOHLED do příchodu odborné pomoci

OŠETŘENÍ

1. RESUSCITACE ( oživování )                                                                      

   

       Pokud je postižený v bezvědomí, nedýchá a nebije mu srdce zajisti!

       

a) průchodnost dýchacích cest            

 • uvolni oděv
 • ulož postiženého na záda
 • zakloň hlavu, otevři a vyčisti ústa, předsuň dolní čelist
 • zkontroluj, zda se dýchání neobnovilo

b) umělé dýchání

 • z úst do úst: stiskni nosní dírky, vydechni vzduch do úst
 • z úst do nosu: stiskni rty , vydechni vzduch do  nosu
 • z úst do nosu a úst: vydechni vzduch zároveň do nosu a úst ( u malých dětí )

Pokud se hrudník nezvedá – uprav polohu hlavy .

Pokud se hrudník zvedne proveď ještě jeden výdech a zkontroluj pohmatem tep.

Je-li tep hmatný pokračuj frekvencí 12 u dospělých, 20 u dětí/vdechů za min.

 • nepřímý způsob umělého dýchání (při poranění obličeje)

Ulož postiženého na záda, podlož mu lopatky, zakloň hlavu a otoč ji na bok.

Poklekni za hlavu postiženého, uchop jeho předloktí, zvedni je a přitáhni

ke svým stehnům – 3 vteřiny – vdech. Ruce vrať zpět, lokty tiskni 2 vteřiny na dolní polovinu hrudníku – výdech. Dýchej frekvencí 12 x za minutu.

 

Není-li tep hmatný, zahaj okamžitě nepřímou srdeční masáž!

                                                                                                                               

c)   nepřímá srdeční masáž

    * polož dlaň své ruky 3 – 5 cm nad dolní okraj hrudní kosti postiženého

 • přilož zápěstí druhé ruky
 • u malých dětí prováděj resuscitaci pouze jednou rukou nebo dvěma prsty
 • 15 x rytmicky stlač hrudní kost směrem k páteři frekvencí 80 – 100 stlačení za min., dále pokračuje  jeden  nebo dva zachránci:   15 stlačení + 2 vdechy
 • po první minutě zkontroluj tep – v případě obnovení tepu – přeruš srdeční masáž
 • v případě nedostatečného spontánního dýchání – pokračuj v umělém dýchání  a přizpůsob se dechové frekvenci postiženého

2. ZÁSTAVA KRVÁCENÍ                                                                                  

Druhy krvácení                                                             

 • tepenné
 • žilní
 • vlásečnicové

Každé krvácení je nebezpečné, tepenné krvácení přímo ohrožuje život!

Ošetření přímým tlakem                                                                                  

 •  přilož na ránu libovolnou „čistou tkaninu“ a stlačuj ji palcem nebo prsty 5 – 15 min.
 • ulož postiženého do vhodné polohy a zvedni poraněnou část nad úroveň srdce
 • pokud krvácení pokračuje – neodstraňuj použitý materiál, ale přilož další tlakový obvaz a ránu pevně obvaž

 

Ošetření nepřímým tlakem                                                                             

 • nelze-li tepenné krvácení na končetinách zastavit přímým stlačením rány  (cizí těleso v ráně, zhmoždění…) stlač tepnu proti kosti:

–       na horní končetině – pažní  tepnu na vnitřní straně paže

–       na dolní  končetině – stehenní tepnu v třísle

–       maximálně 15 minut!!!           

Další  ošetření

 •  zaklíněné těleso z rány neodstraňuj
 • při poranění hlavy a krku nikdy nezastavuj tepenné krvácení tlakovým obvazem, přilož běžný nebo zesílený obvaz
 • při masivním krvácení – protišoková opatření
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc !

3. BEZVĚDOMÍ                                                                                                      

 Příznaky

 • postižený nereaguje na žádný (ani bolestivý) podnět.

 Ošetření

 • polož postiženého na záda – hlavu nepodkládej
 • zprůchodni dýchací cesty (zakloň hlavu, předsuň dolní čelist, povytáhni jazyk)
 • v případě zástavy dechu a srdeční činnosti – začni okamžitě resuscitovat
 • ošetři poranění (zastav krvácení, ošetři zlomeniny, …)
 • ulož postiženého do stabilizované polohy , při podezření na poranění páteře musí být páteř udržována ve své přirozené rovině, na krk přilož krční límec (10 cm široká manžeta např. z novin)
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc !

                                   

4. ŠOK                                                                                                                     

je reakce organismu na selhávající krevní oběh, kdy organismus není schopen zásobovat tkáně kyslíkem

Příčiny                                                                                                                 

 • masivní krvácení, rozsáhlé popáleniny, silná bolest při úraze nebo akutní příhodě…

Příznaky                                                                                                              

 • bledé rty , bledá až našedlá kůže , studený pot,
 • rychlý – velmi jemný – až nehmatatelný puls,
 • mělké a rychlé dýchání,
 • zívání, lapání po dechu , pocit žízně , nevolnost
 • pocit úzkosti, neklid, později netečnost
 • může dojít k bezvědomí , zástavě dechu a srdeční činnosti

ANAFYLAKTICKÝ  ŠOK  je prudká alergická reakce

 Příčiny                                                                                                                 

 •  po injekci léku, žihadle hmyzu, uštknutí hadem….

Příznaky                                                                                                              

 • nevolnost, zvracení
 • pocit staženého hrudníku, obtížné dýchání , lapání po dechu
 • možný otok v obličeji, zejména kolem očí
 • velmi rychlý tep
 • možné bezvědomí

Ošetření při šoku                                                                                              

 • uvolni tísnící oděv
 • ošetři poranění (zástava masivního krvácení….)
 • ulož postiženého na záda, otoč hlavu na stranu, podlož dolní končetiny
 • chraň postiženého před prochladnutím nebo naopak přehřátím, zajisti klid
 • nepodávej žádné tekutiny ani jídlo – zvlhčuj pouze rty
 • v případě zhoršení dýchání  nebo zvracení – zajisti stabilizovanou polohu
 • v případě potřeby – resuscitace
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc !

                                                                                   

5. PORANĚNÍ  ELEKTRICKÝM  PROUDEM

 Před započetím záchrany zasaženého elektrickým proudem musí zachraňující dbát na to, aby sám nebyl elektrickým proudem zasažen. Musí stát na nevodivé podložce, nesmí se dotýkat kovových předmětů, mokré zdi, mokrého oděvu postiženého apod. Zasažený se sám nemůže pustit předmětu, který svírá, neboť působením elektrického proudu vzniká křečovité stažení svalstva. Je-li v takové poloze, že by po přerušení styku s el. proudem nebo vodičem spadl (není-li připásán a drží-li se vodiče na sloupu el. vedení, na žebříku apod.), musí být před přerušením el. proudu zajištěn před spadnutím a tím před dalším zraněním.

U el. zařízení s vysokým nebo velmi vysokým napětím je nebezpečné přiblížit se k postiženému, pokud se el. proud nepřeruší. Pozor na krokové napětí! Je třeba postupovat pomalu, tak, že se bota sune k botě. U nízkého napětí lze vypnout proud příslušným vypínačem, jističem, vyšroubováním pojistek nebo vytažením zástrčky ze zásuvky. Není-li to možné, odstraní se vhodným způsobem vodič el. proudu pomocí suchého nevodivého materiálu, jakým je například guma, dřevěná tyč alespoň 30 cm dlouhá, suchý provaz nebo oděv. Přerušit vodič, (např. přeseknout sekerou) může ten, kdo se v tom bezpečně vyzná.

Postiženého je třeba vyprostit (vytáhnout) z dosahu el. proudu. Zachránce se nesmí dotýkat holou rukou jeho těla ani vlhkých částí oděvu, pokud nebyl el. proud vypnut. Hoří-li postižený (šaty) účinkem el. proudu nebo z jiné příčiny, hasí se po vypnutí el. proudu suchou látkou, nejlépe však nehořlavou pokrývkou. Po vyproštění z obvodu el. proudu je zachránce povinen poskytnou první pomoc až do příchodu lékaře. Záchrance se nezdržuje ošetřováním poranění, jako je běžné krvácení, zlomeniny, popáleniny. Soustředí se pouze na rány, které krvácí silně z tepny, kam přiloží prozatímní stlačující obvaz. U postiženého, který nedýchá, musí ihned zahájit a až do příchodu lékaře udržovat umělé dýchání.

 Příznaky                                                                                                                  

 •  popáleniny v místě vstupu a výstupu el. proudu
 • příznaky šoku, může dojít k  bezvědomí, zástavě dechu a srdeční činnosti

 Přerušení proudu o nízkém napětí                                                              

 • postav se na nevodivý materiál ( dřevo, guma, plast, noviny…)
 • nevodivým předmětem ( dřevěnou tyčí, židlí…) vypni proud nebo odtáhni postiženého od zdroje
 • nepoužívej kovové nebo vlhké předměty, nedotýkej se holé kůže postiženého.

Vysokém  napětí                                                                                                

 • pokud se postižený nachází ve vzdálenosti menší než 18 m  od vysokého napětí nikdy se nepokoušej o jeho ošetření, ani se k němu nepřibližuj.
 • První pomoc poskytni pouze tehdy, jsi-li oficiálně informován o tom, že již nehrozí žádné nebezpečí.

Ošetření                                                                                                                

 • v případě zástavy dechu a srdeční činnosti – začni okamžitě resuscitovat
 • ošetři popáleniny , ulož postiženého do stabilizované polohy
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc!

 

6. POPÁLENINY a OPAŘENINY                                                                     

Příčiny:suché nebo vlhké horko, chlad, chemikálie, elektrický proud, radiace

Příznaky 

 • 1. stupeň – zarudnutí, bolest , otok
 • 2. stupeň – puchýře, bolest, otok
 • 3. stupeň – bílá,vosková nebo zuhelnatělá kůže, otok
 • šok – závažnost je přímo úměrná rozsahu popálené plochy

Ošetření

 • ulož postiženého tak, aby popálená plocha nebyla v kontaktu s podlahou
 • popálenou plochu ponoř nebo polévej studenou tekutinou do ústupu bolesti
 • při postižení očí – pramínkem studené tekoucí vody vyplachuj postižené oko tak, aby voda stékala po tváři dolů, nedovol, aby si postižený mnul oči
 • při popálení úst a hrdla – postiženému při vědomí podávej po doušcích studený nápoj, při ztrátě vědomí  – viz ošetření při bezvědomí
 • šetrně odejmi všechny předměty ( oděv, hodinky, prstýnky…), které mohou  zaškrtit otékající popálenou část těla,  neodstraňuj nic, co je k ráně přichyceno!!!
 • poraněnou část překryj čistým materiálem a lehce obvaž
 • v případě potřeby protišoková opatření, resuscitace
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc !

                                   

7. ZLOMENINY                                                                                                 

a)   zavřené

b)  otevřené

Příznaky:

 • v místě zlomeniny bolest, která se při pohybu zvětšuje, deformace
 • otok postižené části s následnou modřinou
 • roztržená kůže, krvácení, vyčnívající kost
 • ztráta schopnosti ovládat svoje končetiny (zlomenina páteře – poškození míchy)
 • zlomeniny mohou být komplikované následným poraněním cév, nervů a okolních orgánů zlomenou kostí
 • šok – závažnost je přímo úměrná rozsahu postižení

 Ošetření:

 • zástava dechu, srdce nebo prudké krvácení musí být ošetřeny dříve než zlomeniny
 • zajisti správnou polohu, znehybni poraněnou část

–       kost pažní, předloktí, zápěstí , ruka a klíční kost: ohni končetinu v lokti, ulož ji do závěsu a připevni ji k hrudníku, není-li to možné – připevni ji k trupu

–       dolní končetina: ulož postiženého na záda, dlahu přilož tak, aby překrývala kloub nad a pod zlomeninou, mezi kolena a kotníky vlož  polštářek nebo deku, zdravou končetinu opatrně přisuň k poraněné a zafixuj k sobě

–       páteř: postiženého ponechej v té poloze, ve které se nachází, výjimkou je hrozící nebezpečí nebo takové priority jako je zajištění průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevní oběh, v případě nutnosti přesuň postiženého na tvrdou podložku v rovině, pod záda nic nepodkládej, zbytečně s postiženým nehýbej , hlava postiženého se nesmí zvrátit – musí být stále ve stejné rovině s tělem, zásadně nezvedej postiženého za ruce a nohy!!! v případě potřeby protišoková opatření, resuscitace

 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc !

8. PADOUCNICE –  epilepsie (velký záchvat)

Příznaky                                                                                                               

 • náhlá ztráta vědomí, namodralé rty, překrvený obličej a krk
 • křeče, obtížné dýchání, pěna kolem úst, pomočení, pokálení

Ošetření

 • snaž se zabránit poranění postiženého během záchvatu
 • z okolí odstraň předměty, které by mohly způsobit zranění
 • uvolni oděv kolem krku a hlavu podlož něčím měkkým
 • nesnaž se násilím ovládat postiženého, nedávej mu nic do úst
 • pokud nehrozí nebezpečí, nepohybuj s postiženým, nebuď ho
 • po odeznění záchvatu ulož postiženého do stabilizované polohy
 • nenechávej postiženého bez dozoru a zajisti odbornou pomoc!

                                   

9. CUKROVKA (naléhavé stavy)

hyperglykémie: nadbytek cukru v krvi

Příznaky:

 • pocit žízně, acetonový zápach z úst , porucha vědomí – bezvědomí,

 Ošetření                                                                                                               

 • v případě bezvědomí – viz ošetření v bezvědomí

hypoglykémie: nízká hladina  cukru v krvi

Příznaky:

 • slabost, závrať, zmatenost, desorientace, bledost, zpocená kůže,zrychlený tep, mělké dýchání, třes až křeče, porucha vědomí – bezvědomí

Ošetření

 • pokud je pacient při vědomí okamžitě podej kostku cukru, sladkou tekutinu, čokoládu…
 • zlepší-li se stav postiženého – podej mu další sladké jídlo
 • v případě bezvědomí – viz ošetření v bezvědomí